Категории
Превантивна дейност

ПУП-ПЗ за ГКПП „Златарево“ с местоположение имоти с идентификатори № 22143.11.25 и № 22143.11.26 по КККР на с. Долна Крушица, и имоти с идентификатори № 14091.2.24 и № 14091.2.61 по КККР на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград

Днес, 02.04.2021 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за обект: „ПУП-ПЗ за ГКПП „Златарево“ с местоположение имоти с идентификатори № 22143.11.25 и № 22143.11.26 по КККР на с. Долна Крушица, и имоти с идентификатори № 14091.2.24 и № 14091.2.61 по КККР на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Агенция „Митници“.