Категории
Превантивна дейност

Решение № 46/22.03.2021 за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 1-1/2021 г. за Национален план за управление на отпадъците в Република България за периода 2021 – 2028 г.

Днес, 22.03.2021 г., на основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 22.03.2021 г.  Решение № 46/22.03.2021  на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 1-1/2021 г. на министъра на околната среда и водите, с което се съгласува Национален план за управление на отпадъците в Република България (НПУО) за периода 2021 – 2028 г. с възложител дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, Министерство на околната среда и водите.

Становището е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 22.03.2021 г.

Становището се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.