Категории
Превантивна дейност

Решение № 8-П/2021 г. за Актуализация на Общ устройствен план на община Несебър

Днес, 11.10.2021 г., на основание чл.7, ал. 4, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 11.10.2021 г. Решение № 8-П/2021 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка (ЕО), в т.ч. и оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони на Актуализация на общ устройствен план (АОУП) на община Несебър с възложител община Несебър.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.