Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-1/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и Парцеларен план за обект "Ново рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 2"

На основание чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 11.09.2018 г. Решение № ЕО-1/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и Парцеларен план за обект "Ново рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 2", с възложител Община Созопол - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 11.09.2018 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.