Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-1/2020 г. за изменение на Оперативна програма "Транспорт и итранспортна инфраструктура" за програмен период 2014 - 2020 г.

На основание чл. 15, т .2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 09.07.2020 г. Решение № ЕО-1/2020 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" за програмен период 2014 - 2020 г., с възложител Министерство на траспорта, информационните технологии и съобщенията – да не се извършва екологична оценка. 

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на бул. "Кн. Мария Луиза" 22 на 09.07.2020 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.