Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-1/2021 г. за проект на Генерален план на пристанищен терминал Видин –юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин

Днес, 18.02.2021 г., в изпълнение на чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Минитерство на околната среда и водите (МОСВ) оповестява Решение № ЕО-1/2021 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Генерален план на пристанищен терминал Видин –юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин с възложител „СКМ ПОРТ ВИДИН“ АД – да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза" 22 на 18.02.2021 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ” на МОСВ.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.