Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-1/2022 г. за изменение на проекта на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.

Днес, 15.02.2022 г., в изпълнение на чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) оповестява Решение № ЕО-1/2022 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изменение на проекта на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г., с възложител Министерство на транспорта и съобщенията – да не се извършва екологична оценка.

 

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза" 22 на 15.02.2022 г. за период от 14 дни.

 

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ” на МОСВ.

 

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.