Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-1/2023 г. за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Изместване на път ІІІ-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на с. Бели бряг ЕКАТТЕ 03407, с. Любеново ЕКАТТЕ 44540

Днес, 12.07.2023 г., в изпълнение на чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) оповестява Решение № ЕО-1/2023 г. за Подробен устройствен план – Парцеларен план –(ПУП-ПП) за обект „Изместване на път ІІІ-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на с. Бели бряг ЕКАТТЕ 03407, с. Любеново ЕКАТТЕ 44540 и с. Рисиманово ЕКАТТЕ 627, с възложител „Мини Марица изток“ ЕАД  – да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 12.07.2023 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ” на МОСВ.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.