Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-1/2024 г. за проект на Генерален план на пристанище с обществен транспорт Русе

Днес, 23.02.2024 г., в изпълнение на чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) оповестява Решение № ЕО-1/2024 г.  на министъра на околната среда и водите за проект на Генерален план на пристанище с обществен  транспорт Русе с възложител Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – да се извърши екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 23.02.2024 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ” на МОСВ.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.