Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-18/2016 г.

24 юли 2018 | 14:47
  • Съобщение за Решение № ЕО-18/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за изместване на автопът от републиканската пътна мрежа ІІІ-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29 +830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на селата Бели бряг, Рисиманово и Любеново, община Раднево, в т.ч. Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация (ПУП-ИПР) – изместване на автопът от републиканската пътна мрежа ІІІ-554 „Раднево – Гълъбово“ – реконструкция на автопът „с. Бели бряг – с. Рисиманово“ и ПУП-ИПР – изместване на автопът от републиканската пътна мрежа ІІІ-554 „Раднево – Гълъбово“ – реконструкция на автопът „с. Констатиновец – с. Любеново“ /02.12.2016 г./