Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-2/2018 г. за проект на Генерален план за развитие на пристанище „Порт България Уест“ за поземлени имоти № № 07079.660.435, 07079.660.436, 07079.660.438, 07079.660.441, 07079.660.442, 07079.660.443, 07079.660.444, 07079.660.555, 07079.660.556,

На основание чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 02.11.2018 г. Решение № ЕО-2/2018 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Генерален план за развитие на пристанище „Порт България Уест“ за поземлени имоти № № 07079.660.435, 07079.660.436, 07079.660.438, 07079.660.441, 07079.660.442, 07079.660.443, 07079.660.444, 07079.660.555, 07079.660.556, 07079.660.557, 07079.660.558, 07079.660.559, 07079.660.567, 07079.660.568, гр. Бургас, община Бургас с възложител „Порт България Уест“ ЕАД - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на 02.11.2018 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.