Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-3/2021 г. за Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г.

Днес, 30.07.2021 г., в изпълнение на чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) оповестява Решение № ЕО-3/2021 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г., с възложител дирекция „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ“ на МОСВ – да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза" 22 на 30.07.2021 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ” на МОСВ.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.