Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-4/2018 г. за Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (НППКАВ)

На основание чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 06.12.2018 г. Решение № ЕО-4/2018 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (НППКАВ), с възложител дирекция „Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването“ към МОСВ – да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на 06.12.2018 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Документи