Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-4/2021 г. за СПУП- ПРЗ и ПП на оперативната акватория, зоната за маневриране и зоната за подхождане за обект „Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище "Чайка", гр. Бяла

Днес, 12.10.2021 г., в изпълнение на чл.15, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) оповестява Решение № ЕО-4/2021 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и парцеларен план (ПП) на оперативната акватория, зоната за маневриране и зоната за подхождане за обект „Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, гр. Бяла“ с възложител община Бяла– да не се извършва екологична оценка.

 

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза" 22 на 12.10.2021 г. за период от 14 дни.

 

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ” на МОСВ.

 

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.