Категории
Превантивна дейност

Становище по екологична оценка № 2-1/2023 г. с което се съгласува проект на Общ устройствен план на община Аврен

Днес, 10.02.2023 г., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ)  съобщава за постановено на 10.02.2023 г.

Становище по екологична оценка № 2-1/2023 г. на министъра на околната среда и водите, с което съгласува 

Проект на Общ устройствен план на община Аврен

възложител: община Аврен

Становището е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 10.02.2023 г.

Становището се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.