Категории
Превантивна дейност

Становище по екологична оценка № 2-3/2020 г., с което се съгласува Предварителен проект (ПП) на Общ устройствен план (ОУП) на община Аксаково

26 февруари 2020 | 16:38

Днес, 26.02.2020 г., във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 26.02.2020 г. Становище по екологична оценка № 2-3/2020 г. на министъра на околната среда и водите, с което се съгласува Предварителен проект (ПП)  на Общ устройствен план (ОУП) на община Аксаково.

Становощето е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Мария Луиза“ 22 на 26.02.2020 г. за период от 14 дни.

Становището се намира в дирекция „ЕОкологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.