Категории
Превантивна дейност

Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г.

Днес, 17.06.2021 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г., с възложите дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, МОСВ.