Категории
Превантивна дейност

Строителство на раздел 3 от железопътен коридор VІІІ: Крива Паланка-Граница с Република България

   -  Писмо от министъра на околната среда и пространственото планиране на Р Македония (изх. № 11-2504/3 от 01.08.2017 г. ) с нотификация по чл.3, 1 от Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст

   -  Отговор (изх. № 04-00-1504/05.10.2017 г.) на Министерство на околната среда и водите на Р България, с който заявява участие в трансграничната процедура по ОВОС

   -  Решение (бр. 11-5508/14.11.2017 г. ) на Министерство на околната среда и пространственото планиране на Р Македония ( получено по ел. поща на 22.11.2017 г.) с приложено нетехническо резюме на българскимакедонски и английски език

   -  Писмо (изх. № 04-00-1504/21.12.2017 г.) от Министерство на околната среда и водите на Р България за внасянето на Трансгранична част за ОВОС за пограничния участък на железопътната линия, респ. граничен тунел № 22

   -  Писмо (изх. № 31.01.2018 г.) от Министерство на околната среда и пространствено планиране на Р Македония с приложена част Трансгранично въздействие за пограничния участък на железопътната линия, респ. граничен тунел № 22

   -  Писмо (изх. № 04-00-1504/02.04.2018) от Министерство на околната среда и водите на Р България