Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение на "ЕКОМА" ЕООД за "Инсталация за обезвреждане на отпадъчни химични вещества"

На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи на два етапа:

Първи етап предвижда изграждане/монтиране и експлоатация на инсталации за третиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както следва:

  1. Технология за обезвреждане на отпадъчни химически вещества в два модула:

- Модул 1 - инсталация за обезвреждане чрез неутрализация на отпадъчни неорганични химически вещества;

- Модул 2 - инсталация за обезвреждане на отпадъчни органични химически вещества;

  1. Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества

- инсталация за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества;

  1. Инсталация за рециклиране на разтворители.

Втори етап предвижда изграждане/монтиране и експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци чрез инсинерация.

В инсталацията за обезвреждане чрез неутрализация на отпадъчни неорганични химически вещества ще се третират химични вещества с изтекъл срок на годност и отпадъчни вещества от производства, с цел обезвреждане им.

В инсталация за обезвреждане на отпадъчни органични химически вещества ще се третират химични вещества с изтекъл срок на годност с цел намаляване на опасните свойства на тези вещества, свеждайки ги до вещества с липсващи опасни свойства или с намалени такива.

В инсталацията за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества се предвижда да бъдат приемани за обезвреждане чрез химично превръщане опасни отпадъци - опаковки, замърсени с опасни вещества, с цел отстраняване на опасните вещества от замърсените опаковки, и привеждането им в опаковки, подходящи за рециклиране, а при невъзможност ще се събират и съхраняват докато бъде изградена на втори етап инсталацията за обезвреждане на отпадъци чрез инсинерация, където ще се подават за обезвреждане чрез изгаряне.

Инсталацията за рециклиране на разтворители предвижда възможност за възстановяване на разтворители използвани в автосервизи, болнични заведения, промишлени производства и други предприятия използващи разтворители.

За реализацията на инвестиционното предложение са избрани площадки разположени в индустриални зони на гр. Перник и гр. Благоевград.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в т.9 от Приложение № 1 на ЗООС – „Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне, химично третиране или депониране по смисъла на Закона за управление на отпадъците“ и на основание чл.92, т.1 от ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Във връзка с чл.94, ал.1, т.2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите.

ІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи на ЗООС:

В случай, че предприятието се класифицира като такова с висок или нисък рисков потенциал, следва да се приложи актуално уведомление по чл.103 от ЗООС. Към уведомлението за класификация следва да бъдат представени и всички необходими приложения, посочени в Приложение №1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (Наредбата), в т.ч. извадка от общ устройствен план и извадка от действащ подробен устройствен план с нанесено местоположение на всички сгради и дейности на територията.

            Когато предприятието не отговаря на дефинициите за „предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал“ (§ 1, т.31а и т.31б от допълнителните разпоредби на ЗООС), съгласно чл.103, ал.2 от ЗООС не се изисква уведомлението за извършената класификация да се внася до министъра на околната среда и водите и да се потвърждава извършената класификация, съгласно чл. 103, ал. 6 от ЗООС.

            Съгласно чл.6, ал.1 на Наредбата, приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5/19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г., операторът на предприятие/съоръжение, в което са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, но не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал, въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на приложение № 3 към ЗООС, изготвя и поддържа в наличност доклад от извършената класификация, съгласно чл.103, ал.1 от ЗООС и го предоставя при поискване на органите по чл.148, ал.3 от ЗООС.

            Съгласно чл.6, ал.3 на Наредбата при планирано изграждане на ново или изменение/разширение на предприятие/съоръжение, в което са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, но не се класифицира като ПСНРП или ПСВРП с уведомлението за инвестиционно предложение по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС операторът/възложителят представя информация за вида и количеството на опасните вещества и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични, и заключенията от доклада за класификацията на предприятието/съоръжението.

В случай, че настъпи промяна във вида и/или количествата на опасните вещества, от Приложение №3 към ЗООС, водеща до класификацията на предприятието/съоръжението с висок или нисък рисков потенциал, съгласно чл.103, ал.5 от ЗООС следва да се подаде в МОСВ актуализирано уведомление за извършената класификация.

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), която се съвместява с процедурата по ОВОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционно предложение за „Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химически вещества в два модула с кодове по Наредба № 2 16 03 03*, 16 03 05*,16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*,  18 01 06*, 18 02 05*, „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества с код 15 01 10*, 15 01 11*, „Инсталация за обезвреждане на отпадъци чрез инсинерация“ и „Инсталация за рециклиране на разтворители“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони

 

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ  Перник, РИОСВ Благоевград, , Община Перник и Община Благоевград.

                                                                       

/отговорено от МОСВ на 26.03.2018 г./