Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение на "Технофос" ЕАД за "Внедряване на технология за производство на фосфорна киселина в съществуваща инсталация“

На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с постъпило уведомление от „Технофос“ ЕАД за инвестиционно предложение „Внедряване на технология за производство на фосфорна киселина в съществуваща инсталация“, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

            ИП предвижда използването на изградена пилотна инсталация за демонстриране пред клиенти на технология за фосфо-кисело разлагане на пепелина за получаване на фосфорна киселина. Процесът е метод за третиране не пепелината, получена след изгаряне на води от пречиствателни станции. Високата концентрация на фосфати във пепелината дава възможност за производството на фосфорна киселина. Процесът е съставен от две стъпки:

  1. Първа стъпка – разграждане на пепелта от летлива в течна, съдържаща фосфатни йони. На този етап реакционните смеси се състоят от твърда фаза (примеси) и течна фаза (фосфатен разтвор). За разлагане на пепелината ще се използва техническа фосфорна киселина. Разтворът ще бъде направен съдовете, които се използват за солно-киселото разграждане на фосфорит.
  2. Втора стъпка – филтрация на разтвора за отделяне на фосфатния разтвор (фосфорна киселина) от твърдата фаза (остатъчни примеси).

            Капацитетът на инсталацията е 24 тона/денонощие фосфорна киселина. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на поземлен имот с идентификатор 20482.505.548, с адрес: гр. Девня, П.К. 9160, Промишлена зона-ЮГ, собственост на дружеството. Общата площ на имота е 27 529 кв. м.       

            ИП попада в хипотезата на чл.93, ал.1, т.4 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. Във връзка с чл.93, ал.2, т.1 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите.

ІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС:

Предвид, че на територията на предприятието се предвижда наличие на опасно вещество под формата на опасен отпадък, следва да се представи актуализиран доклад за класификация на предприятието/съоръжението по чл.6, ал.1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Площадката, предмет на инвестиционното предложение, попада в Промишлена зона-ЮГ, гр. Девня, поземлен имот с идентификатор 20482.505.548, с общата площ на имота 27 529 кв. м., отстои на около 0,9 км от защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 223/24.04.2014 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 37/29.04.2014 г.) и отстои на около 1,7 км от защитена зона BG0000191 „Варненско-Белославско” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 22/16.03.2012 г.).

Инвестиционното предложение за „Внедряване на технология за производство на фосфорна киселина в съществуваща инсталация“ на „Технофос“ ЕАД попада в обхват на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда Глава трета от нея, съвместена с процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС на основание чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ Варна и Община Девня.

/отговорено от МОСВ на 10.05.2018 г./