Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение „Полупромишлена инсталация за изследване на химични, физични и биотехнологични процеси, тяхната кинетика и апаратурното им оформление при оползотворяване на отпадъчни суровини“

Във връзка с постъпило уведомление с вх. № ОВОС-30/16.04.2018 г. на МОСВ от „ЕКОЕРИА“ ООД за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви информираме следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е за нова дейност – създаване на  Полупромишлена инсталация за изследване на химични, физични и биотехнологични процеси, тяхната кинетика и апаратурното им оформление при оползотворяване на отпадъчни суровини. Дейността на инсталацията най-общо ще включва:

  • провеждане на аналитична дейност за окачествяване на вида и състава на суровините - промишлени отпадъци;
  • научно-изследователска дейност върху оползотворяването им чрез извличане на металите и опасните компоненти, подбор на апаратура, методики за анализ и определяне на най-подходящите технологични параметри на процеса, като използване на екстрагенти, микроорганизми и клетъчни култури и др.;
  • научно-изследователска дейност върху подобряване на качеството на процесите;
  • визуализация и оразмеряване на показателите на целия технологичен процес;
  • провеждане на изпитания на нови катализатори за пречистване на отпадните газове;
  • разработка на нови съоръжения и оптимизация на съществуващи такива;
  • изготвяне на обобщена оценка за икономическата ефективност на разработения процес.

Работното помещение, в което ще се разположи инсталацията, е с площ 600 м2 и височина до 8 м. За временно съхранение на отпадъчните материали (различни технологични отпадъци) ще се използват помещения и навеси към сградата, които ще бъдат в съответствие с изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за временно съхраняване на отпадъци съгласно Приложение № 2 към чл. 12 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. В закрити помещение ще бъдат монтирани и цистерните за реагенти при спазване на съответните изисквания за съхранение на химичните вещества.

Така заявено ИП попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценка за необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Компетентен орган за провеждане на тази процедура на основание чл. 93, ал. 2, т. 1 от ЗООС е министърът на околната среда и водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

След направената проверка относно местоположението на ИП се установи, че то не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона BG0001375 „Острица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.), се намира на около 5 km от местоположението на имота, в който се предвижда реализирането на ИП.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 4 от ЗООС. В тази връзка то попада и в обхват на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Копие на писмото е изпратено до Община Радомир

 

/отговорено от МОСВ на 03.05.2018 г./

 
Документи