Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ООД“

Представено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) уведомление за инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ООД“

 

Във връзка с постъпило уведомление с вх. № ОВОС-17/16.03.2018 г. на МОСВ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) по реда на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ИП се отнася в по-голяма степен до реконструкция и доизграждане и в по-малка от изграждане на нови ВиК обекти в обособената територия на „ВиК - Варна“ ООД.

ИП дефинира дейности за ВиК системите за агломерации над 10 000 е.ж. в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж., и над 50 ж. в случаите за питейно водоснабдяване. За населените места между 50 и 2 000 жители предвидените дейности  са фокусирани върху генералната схема на водоснабдяване.

В обхвата на обособената територия на „ВиК-Варна“ ООД има две агломерации над 10 000 е.ж. (агломерация Варна и Провадия). ИП за агломерация Варна по компоненти се предвижда, както следва:

Компонент водоснабдяване:

I.          Довеждащи водопроводи

•           Участък от деривация Китка – Варна, площадка „Дъскотна“ – след РШ „Китка“ до с. Дъскотна;

•           Участък от Деривация Китка – Варна, площадка „Падина“ – участък Падина – Житница - дюкер 26;

•           Участък от деривация Китка – Варна, площадка „Игнатиево“, между 36, 37 и 38 дюкер;

•           Участък от магистрален водопровод „Девня-Варна“ ӏӏ-ри етап, ПС Чуката – с. Припек.

II.        Магистрални, значими  водопроводи, водопроводна мрежа

•           Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна - Златни Пясъци I и III етап и прeсвързване на съществуващата водопроводна мрежа.

Компонент канализация:

•           Доизграждане на канализация в с. Каменар, реконструкция на довеждащ канализационен колектор от с. Каменар;

•           Реконструкция на колектор в кв. Аспарухово и колектор по бул. „Владислав Варненчик“;

•           Изграждане на канализация в селищни образувания и квартали, гр. Варна, доизграждане и реконструкция на канализационни колектори по отделни участъци от съществуващата мрежа;

•           Изграждане на обща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) за двете агломерации: Долни Чифлик и Старо Оряхово. 

Така заявено ИП попада в обхвата на т. 11, б.“в“ на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, както и чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения среда (ПУРН). Съгласно изразените становища от Басейнови дирекции за управление на водите „Дунавски район“ и „Черноморски район“ (БДДР и БДЧР) ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН и съответства за постигане на целите на околната среда.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След направената проверка относно местоположението на ИП се установи, че ИП за реконструкция на участък от магистрален водопровод „Девня-Варна“ II-ри етап, ПС Чуката – с. Припек попада в границите на защитена местност (ЗМ) „Побити камъни“, разположена в землищата на с. Слънчево, общ. Аксаково, гр. Белослав и с. Страшимирово, общ. Белослав, гр. Девня, общ. Девня и с. Баново, общ. Суворово, обявена като природна забележителност със Заповед № РД-258/17.07.1995 г. на Министерство на околната среда (Обн., ДВ, бр.69/1995 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-817/23.08.2002 г. на Министерство на околната среда и водите (Обн., ДВ, бр. 86/2002 г.). ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 4, във връзка с ал. 1 от същата, при която се установи, че предвидените в ИП дейности, са допустими спрямо режимите на ЗМ „Побити камъни“, определени със Закона за защитените територии и заповедите за обявяването им.

Копие на писмото е изпратено до БДДР, БДЧР, РИОСВ Бургас, РИОСВ Варна, Община Варна, Кметство с. Каменар, Община Аксаково, Кметство гр. Игнатиево, Кметство с. Любен Каравелово, Община Белослав, Кметство с. Страшимирово, Община Провадия, Кметство с. Житница, Община Девня, Кметство с. Падина, Община Руен и Кметство с. Шиварово.

/отговорено от МОСВ на 04.04.2018 г./

Документи