Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение за „Доизграждане на „Интермодален терминал в южен централен район на планиране в България - Пловдив“

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ., бр. 3 от 5 януари 2018 г.), във връзка с постъпило уведомление от община Троян за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на водоснабдяване на вилна зона „Чифлика-басейна“, с. Чифлик, община Троян, област Ловеч“, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ИП предвижда доизграждане на Интермодален терминал (ИМТ) – Пловдив с изпълнение на три нови товаро-разтоварни коловози  – 1Г, 3Г и 4Г и разширяване на товаро-разтоварната площадка в посока север. Предвидено е коловозите да са неелектрифицирани, за проектна скорост 40 км/ч. ИП ще се осъществи в рамките на концесионната площ и спрямо условията на концесионен договор, съгласно който дружеството е определено за концесионер и оператор на ИМТ – Пловдив. Общата концесионна площ е 77342 м2. Предложението ще се реализира в рамките на неизползваната 1/3 площ от площадката на терминала.

За Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и парцеларен план на проект „Изграждане на интермодален терминал в южен централен район на планиране в България – Пловдив“ е издадено Решение № ПВ-5-ЕО/2010 г. на директора на РИОСВ – Пловдив за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), с характер „да не се извършва ЕО“.

ИП самостоятелно попада в т.10, буква „в“ – „строителство на жп линии и съоръжения за комбиниран превоз и смесени терминали“ от Приложение № 2 на ЗООС и като разширение на ИП по смисъла на чл.93, ал.1, т.1 и 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На основание чл.93, ал.2, т.4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид разпоредбата на чл.4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).  Съгласно изразеното становище от Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“ (БДУВИБР) ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

След направената проверка относно местоположението на ИП се установи, че територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), във връзка с което подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.31, ал.4, във връзка с ал.1 от него, и чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ Пловдив, БД „Източнобеломорски район“, Община Родопи, Кметство с. Злати трап.

                                                                       

                                                                                                                              отговорено от МОСВ на 17.12.2018 г.