Категории
Превантивна дейност

Съобщение за за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците регион Благоевград"

Във връзка с постъпило уведомление от Община Благоевград за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците регион Благоевград“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ., бр. 3 от 5 януари 2018 г.) , Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:

Съгласно представената информация в уведомлението, за развитието на регионалната система за управление на отпадъците (РСУО), за общините членки на РСУО-Благоевград е предвидено да бъде изградена една инсталация за анаеробно третиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци. Предвижда се включване и изграждане на инсталация за компостиране на ферментационния продукт от изхода на инсталацията за анаеробно третиране, както и когенерационен модул за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Капацитетът на инсталацията за анаеробно разграждане е заложен да бъде до 17 000 т/г. За реализацията на инвестиционното предложение ще се използват 59,69 дка, като отредената за тази цел площадка е част от поземлен имоти № 053032 с обща площ – 127,564 дка, граничещ на север с имот № 053020, който е с предназначение „друг вид отпадъци и сметище“ и част от регионалното депо за неопасни отпадъци. 

Предвид горното и въз основа на предоставените от Вас данни, Ви информираме, че по принцип инвестиционното предложение в неговата цялост може да се приеме за разширение на дейностите по изграждане и експлоатация на регионално депо за регион Благоевград по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и същото подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Предвид, че инвестиционното предложение се отнася до отпадъците, генерирани на територията на РСУО-Благоевград, която включва общините Рила, Симитли, Кочериново, Бобошево и Благоевград и предвид  разпоредбата на чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление за риска от наводнения (ПУРН) на „Западнобеломорски район“. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на Западнобеломорски район (2016-2021 г.) и ПУРН на Западнобеломорски район (2016-2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 5, т. 6, т. 8 и т. 10 от становището.

 

ІI. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр.3 от 11.01.2011 г.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

При направената проверка относно местоположението на имота, предмет на инвестиционното предложение се установи, че не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0002107 „Бобошево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 104/2008 г.).

Копие от писмото е изпратено до БДУВ „Западнобеломорски район“, РИОСВ- Благоевград, РИОСВ-Перник, Община Рила, Община Симитли, Община Кочериново, Община Бобошево, кметство с. Българчево, община Благоевград.

 

/отговорено от МОСВ на 21.09.2018 г./

Документи