Категории
Превантивна дейност

Указания за опредeляне на приложимата процедура по реда на раздел ІІІ, глава VІ от Закона за опазване на околната среда за инвестиционни предложения, свързани с изграждането и дейности, осъществявани на площадки за третиране на отпадъци