Категории
Превантивна дейност

Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп" с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД

Доклад за ОВОС, приложения към доклада за ОВОС,  допълнено задание с приложения, нетехническо резюме с приложения и доклад за оценка степента на въздействие с приложения за инвестиционно предложение "Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп" с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД