Категории
Превантивна дейност

Изменения на Регламент CLP

Делегиран регламент (ЕС) 2021/849 за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (17-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP)

Делегиран регламент (ЕС) 2021/643 за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на част 1 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (16-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1677 от 31 август 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси с цел подобряване на приложимостта на изискванията за информация във връзка със спешните действия от здравен характер

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1676 от 31 август 2020 година за изменение на член 25 от Регламент (ЕО) No 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси по отношение на боите по поръчка

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1182 на Комисията от 19 май 2020 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (15-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/217 на Комисията от 4 октомври 2019 година за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за поправка на посочения регламент (14-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/11 на Комисията от 29 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси с оглед на информацията във връзка със спешните действия от здравен характер. Делегираният регламент добавя някои изисквания за предоставянето на информация, свързана със спешните действия от здравен характер, и за включването на „уникален идентификатор на формулата“ в допълнителната информация на етикета на дадена опасна смес. Прилага се от 1 януари 2020 г., но вносителите и потребителите надолу по веригата са длъжни да започнат да спазват новите правила на етапи, в съответствие с поредица от дати за постигане на съответствие в зависимост от употребата, за която дадена смес се пуска на пазара. Първата такава дата е 1 януари 2021 г.

Регламент (ЕС) 2019/521 на Комисията от 27 март 2019 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (12-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP). Регламентът изменя техническите разпоредби и критерии в Приложенията към Регламент CLP, като адаптира шестото и седмото преработени издания на Глобалната хармонизирана система на ООН за класификация и етикетиране на химикали.

Регламент (ЕС) 2018/1480 на Комисията от 4 октомври 2018 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и поправка на Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията (13-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP). Регламентът изменя съществуващи и добавя нови вписвания в таблица 3 от приложение VІ на Регламент CLP.

Регламент (ЕС) 2018/669 на Комисията от 16 април 2018 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (11-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP). Регламентът въвежда превод на химичните наименования на веществата в таблица 3 от приложение VІ на Регламент CLP.

Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията от 4 май 2017 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (10-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP). Регламентът изменя текстовете в приложение VІ на Регламент CLP във връзка с края на преходния период, предвиден в член 61, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). В допълнение Регламентът изменя съществуващи и добавя нови вписвания в таблица 3 от приложение VІ на Регламент CLP.

Регламент (ЕС) 2017/542 на Комисията от 22 март 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси посредством добавяне на приложение относно хармонизираната информация във връзка със спешните действия от здравен характер - Приложение VІІІ

Регламент (ЕС) 2016/1179 на Комисията от 19 юли 2016 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (9-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP). Регламентът изменя част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, съдържща списъците на хармонизирани класификация и етикетиране на опасни вещества, а от 1 юни 2017 г. заличава таблица 3.2. от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Регламент (ЕС) 2016/918 на Комисията от 19 май 2016 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (8-ма адаптация към техническия прогрес) - прилага се от 1 февруари 2018 г. Регламентът въвежда промените от петия преглед на Глобалната хармонизирана класификация на ООН (UN GHS). Съдържа пояснения на критериите за класификация за корозия/дразнене на кожата, сериозно увреждане/дразнене на очите и аерозоли, както и референции към нов метод за изпитване за класификация на оксидиращи твърди вещества и промени в списъка с препоръките за безопасност.

Регламент (ЕС) 2015/1221 на Комисията от от 24 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес (7-ма адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕС) 2015/491 на Комисията от 23 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 605/2014 за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

Регламент (ЕС) № 1297/2014 на Комисията от 5 декември 2014 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Регламентът добавя допълнителни разпоредби, отнасящи се до външната и разтворимата опаковка на течни потребителски перилни детергенти, за да осигури по-добра защита на масовите потребители и особено на малките деца и други уязвими групи

Регламент (ЕС) № 605/2014 на Комисията от 5 юни 2014 година за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (6-та адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕС) № 944/2013 на Комисията от 2 октомври 2013 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (5-та адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕС) 487/2013 на Комисията от 8 май 2013 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (4-та адаптация към техническия прогрес). Регламентът изменя техническите разпоредби и критерии в Приложенията към Регламент CLP, като адаптира четвъртото преработено издание на Глобалната хармонизирана система на ООН за класификация и етикетиране на химикали. Настоящото изменение се отнася до нови категории на опасност за химически нестабилни газове и незапалими аерозоли и допълнително прецизиране на някои препоръки за безопасност.

Регламент (ЕС) № 618/2012 на Комисията от 10 юли 2012 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (3-та адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕО) 286/2011 на Комисията от 10 март 2011 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (2-ра адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕО) № 790/2009 на Комисията от 10 август 2009 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (1-ва адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕО) № 1336/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 с оглед адаптирането му към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

Документи