Категории
Превантивна дейност

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Видин – София, железопътен участък I Видин - Медковец“

Днес, 18.03.2022 г., във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС и приложения към него, в т. ч. и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Видин – София, железопътен участък I Видин - Медковец“ с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП „НКЖИ” ).

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:

дата

час

Община/Кметство

място на общественото обсъждане

18/04/2022 г.

11:00

Община Медковец

сградата на община Медковец

18/04/2022 г.

15:00

Община Брусарци и кметствата на: с. Дъбова Махала и с. Княжева махала

Пенсионерски клуб на град Брусарци

19/04/2022 г.

10:00

Община Ружинци и кметствата на: с. Дреновец и с. Тополовец 

сградата на община Ружинци

19/04/2022 г.

14:00

Община Димово и кметствата на: с. Воднянци, с. Лагошевци и с. Извор

сградата на община Димово

20/04/2022 г.

10:00

Община Видин и кметствата на: гр. Дунавци, с. Въртоп, с. Гайтанци, Цар Симеоново, с. Жеглица и с. Слана бара

сградата на община Видин

20/04/2022 г.

13:00

Община Грамада и кметство на с. Срацимирово

Пенсионерски клуб на град Грамада

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч. доклад за оценка степента на въздействие (ОСВ) са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в съответната община, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22 и в сградата на ДП „НКЖИ” на адрес: гр. София, бул. ”Кн. Мария Луиза” № 110, в стая № 503, етаж 5, както и на интернет страницата на МОСВ: https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ovos-za-ip-modernizaciya-na-jelezoputna-liniya-vidin-sofiya-jelezoputen-uchastuk-i-vidin-medkovec-s-vuzlojitel-durjavno-predpriyatie-nacionalna-kompaniya-jelezoputna-infrastruktura/ ключова тема Превантивна дейност/Обществен достъп до доклади за ОВОС, като докладът за ОСВ – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на МОСВ на адрес: www.moew.government.bg/ ключова тема Натура 2000.

Докладът и приложенията към него са публикувани на интернет страницата на ДП „НКЖИ”, секция обяви - https://www.rail-infra.bg/bg/publications/5137.

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес:

ДП „НКЖИ”, гр. София 1233, бул. ”Кн. Мария Луиза” №110 или на срещите за обществено обсъждане.

Лица за контакт:

Мирослава Доганджийска, тел.: 02/ 932 3863, e-mail:m.dimcheva@rail-infra.bg

Ивайло Константинов – тел. 02/932 38 30, e-mail: i.konstantinov@rail-infra.bg

 Обява, с информация за мястото, датата и часът на провеждане на срещите за обществено обсъждане е публикувана на 14.03.2022 г. във вестниците „24 часа“ и „Труд“.