Категории
Превантивна дейност

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене” – Обход на гр. Оряхово“

Днес, 15.08.2019 г., във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Министерство на околната среда и водите съобщава за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово’’ от км 0+000 до км 8+770“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:

  • за с. Лесковец – на 16.09.2019 г. от 10:30 часа в сградата на кметство Лесковец;
  • за с. Селановци – на 16.09.2019 г. от 12:30 часа в сградата на кметство Селановци;
  • за гр. Оряхово - на 16.09.2019 г. от 14:30 часа в сградата на Община Оряхово

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч. и докладът за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в администрациите на посочените населени места, в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Мария Луиза” 22, ст.306,  както и в сградата на АПИ, гр. София, бул. „Македония” № 3, стая № 509.

Докладите са достъпни и чрез интернет страницата на АПИ (www.api.bg) в раздел „Нормативна база/Документи“.

Писмени становища могат да се представят в АПИ на адрес: гр. София, бул. „Македония” № 3 и/или на срещите за обществено обсъждане.

Обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него е осигурен и чрез интернет страницата на МОСВ  в раздел Превантивна дейност/Обществен достъп до доклади по ОВОС  на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ovos-za-investicionno-predlojenie-put-ii-11-miziya-oryahovo-krushovene-uchastuk-obhod-na-grad-oryahovo-ot-km-0-000-do-km-8-770/.

Докладът за оценка на съвместимост е достъпен и на интернет страницата на МОСВ н в раздел Природа/Натура 2000/Консултации с обществеността по доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените зони на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/konsultacii-s-obstestvenostta-na-doklada-za-ocenka-stepenta-na-vuzdejstvie-dosv/na-osnovanie-chl-16-al-2-ot-naredba-za-ovos/.

Писмени становища могат да се предоставят в Агенция „Пътна инфраструктура”, 1606 гр. София, бул. „Македония” № 3, ст. 509 или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане – тел. 02/9173 295; 02/952 19 93.

Обявата е публикувана във в-к „Сега” на 14.08.2019 г. и на 08.08.2019 г. на интернет страницата АПИ (www.api.bg) в раздел „Нормативна база/Документи“.