Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОВОС-2009 Г.

03 ноември 2016 | 05:03
 • Решение № ОВОС-8506-П/2009 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на шест броя каравани в поземлени имоти №67800.1.212 и №67800.1.215, м. „Герени, землище на гр.Созопол" с възложител Николай Йорданов и съсобственик/16.12.2009 г./
 • Решение № 216/2009 г. за инвестиционно предложение Изграждане на инсталация за производство на цимент от гранулирана доменна шлака на площадка в североизточната част на територията на „Кремиковци” АД-УПИ Х, кв. 26, с площ 50 000 кв.м.” с възложител „Цемеко” ООД /17.09.2009 г./
 • Решение № ОВОС-1408-П/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Ябълково” на територията на община Чирпан и община Димитровград” с възложител Гошо Русев Николов /15.09.2009 г./
 • Решение № ОВОС-5268-П/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на СОИ и за надграждане на западната секция на сгуроотвала на „Топлофикация Сливен” ЕАД” с възложител „Топлофикация Сливен” ЕАД /14.08.2009 г./
 • Решение № ОВОСУ-4104-П/2009 г. за инвестиционно предложение „Добив на инертни материали (пясък и чакъл) от находище „Лозница-2”, землище на с. Величково, община Пазарджик” с възложител "ВРИС" ООД /23.07.2009 г./
 • Решение № ОВОС-844-П/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на нови инсталации за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци на площадката на „Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци (ПХРАО)- Нови хан" с възложител ДП "Радиоактивни отпадъци" /12.06.2009 г./
 • Решение № ОВОСУ-7102-П/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на вилно строителство и обслужващи обекти в имоти №085016, № 085052 и № 085054 в м. „Дереджик” и № 087011 в м. „Гладно поле”, Елин Пелин” с възложител „София Билдинг Къмпани” ООД /12.06.2009 г./
 • Решение № НСЗП-6943-П/2009 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Читак дере” на р. Читак дере, землища на с.Чала и с. Ягодина, община Борино, област Смолян” с възложител „Хидроенерго Груп” ООД /11.06.2009 г./
 • Решение № ОВОСУ-7015-П/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на комплекс- ресторант, СПА център и стаи за настаняване в съществуващ сграден фонд” в ПИ №000320, м. „Поречие на р. Девинска”, землище на гр. Девин” с възложител „СПА Комплекс Струилица” ЕООД /27.04.2009 г./
 • Решение № ОВОСУ-5431-П/2009 г. за инвестиционно предложение „Изземване на наносни материали от коритото на р. Марица в размер на 30 000 м в м. „Илията“, землище на с. Радиево, община Димитровград” с възложител „МОНОЛИТ” АД /10.03.2009 г./
 • Решение №НСЗП-5134/2009 г. за инвестиционно предложение „Почивна база”, в т.ч. ситуиране на нови дървени бунгала (3-5 броя) в южната част на имота представляващ отдел 147, подотдел 2 в м. „Чалин валог”, НП „Пирин” /„Сердика Пропъртис” АДСИЦ/06.03.2009 г./
 • Решение № НСЗП-6363/2009 г. за инвестиционно предложение „Възстановяване, поддържане, опазване и стопанисване на популациите на блатно кокиче в защитени местности (ЗМ) „Блатото”, „Иванов гьол” и „Дебелата кория” и устойчиво развитие на биологичните ресурси" с възложител Фондация "Екохерба" /06.03.2009 г./
 • Решение № ОВОС-5846/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ВЕЦ „Костина” на р. Костина- ляв приток на р. Бели Вит в ПИ№№164017 и 164018, м. “Костина”, землището на с. Рибарица, община Тетевен” с възложител  „ОРХАНИЕ- 1” ООД /09.02.2009 г./
 • Решение № ОВОС-4753-П/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец на територията на „Ново стъкло” ЕАД, Пазарджик” с възложител „Ново стъкло” ЕАД /06.01.2009 г./