Категории
Превантивна дейност

Приключили процедури

  • Изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци“, с възложител Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”

Заб. Решение по ОВОС № 21-9/2011 г. на министъра на околната среда и водите на Република България, с което е одобрено осъществяването на горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), е отменено от българския съд, като преписката е върната за ново разглеждане на етап консултации по доклада за ОВОС

– Актуализирано задание за обхвата и съдържанието на обхвата на доклада за ОВОС

– Писмо  (изх. № ОВОС-1/16.03.2015 г.) на Министерство на околната среда и водите на България до Румъния с  нетехническо резюмечаст “Трансгранични въздействия” от актуализирания доклад по ОВОС и доклад за оценка на степента на въздействие    на английски език

– Писмо (изх. № ОВОС-24/03.2015 г.) на Министерство на околната среда и водите на България до Румъния с информация за организирани срещи за обществено обсъждане на доклада на ОВОС на територията на България

– Писмо (изх. № 2692/CPP/16.05.2016) от Министерство на околната среда, водите и горите на  Румъния до България с информация за организирана среща за обществено обсъждане на доклада на ОВОС на 9 юни 2016 г. от 12.00 ч.  в Oltenia Philharmonic, no. 16 street Calea Unirii, гр. Крайова, Румъния

Писмо (изх. № 99-00-217/16.08.2016 г.) на Министерството на околната среда и водите на България до Румъния с приложено становище на възложителя поставените въпроси и предложения от проведено обществено обсъждане в Румъния

Писмо (изх.№ 7511/СРР/03.11.2016 г.) от Министерство на околната среда, водите и горите на  Румъния до България с посочени условия, които да бъдат включени в решението по процедурата

Решение по ОВОС № 7-7/2016 г.  от 21.12.2016 г.  на министъра на околната среда и водите за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) – по технология за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (РАО) в многобариерно инженерно повърхностно хранилише траншеен тип”

  • Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение  на площадката на АЕЦ “Козлодуй”

– Нотификация от Министерство на околната среда и водите на Р  България до Р Румъния

– Отговор на Министерство на околната среда и горите на Р Ръмъния

– Нотификация от Министерство на околната среда и водите на Р България до Австрия

(в отговор на писмо от  Министерството на земеделието, околната среда и управлението на водите на Австрия)

– Отговор на Министерство на земеделието, околната среда и управление на водите в Австрия

– Задание за обхвата и съдържанието на доклада за оценка на въздействието върху околната среда

– Писмо от Министерство на околната среда и изменението на климата на Румъния за предстоящи обществени обсъждания в Румъния на 18 ноември в Дабулени, 19 ноември в Крайова и 20 ноември 2014 г. в Букурещ:

-12 ч. на 18 ноември 2014 г., в Дабулени, окръг Долж, в Културния център, ул.  Unirii №.14
-12 ч. на 19 ноември 2014  г. в Крайова, окръг Долж, в заседателна зала на общината , ул. AI Cuza №. 7
-12 ч на  20 ноември 2014 г. в Букурещ в Ecological University – in the Amphitheater hall, General Vasile Milea Blvd nr. 1G, sector 6

Решение по ОВОС № 1-1/2015 г. от 27.01.2015 г. (на английски език)

  • Продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”

– Писмо на  Министерството на околната среда и водите на България  до  Румъния с приложена нотификация

– Отговор на Министерство на околната среда и измененията на климата на Румъния (заявен интерес за участие)

– Коментари на Министерство на околната среда и измененията на климата на Румъния по нотификацията

– Писмо на Министерство на околната среда и водите на България до Румъния с приложена информация и документация

Решение № 6-ПР/25.07.2014 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Продължаване срока на експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“  (на английски език)

Писмо (изх. № 99-00-92/26.05.2015 г.) до Министерството на околната среда, водите и горите на Румъния за предоставяне на Решение № 6-ПР/2014 г.

  • Съоръжение за третиране и кондициониране на радиаоактивни отпадъци (РАО) с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ “Козлодуй”

– Нотификация от Министерство на околната среда и водите на Р България до Р Румъния 

– Отговор на Министерство на околната среда и горите на Р Румъния

– Доклад (на англ.език) за инвестиционно предложение “Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци (РАО) с голям капацитет на намаляване на обема в АЕЦ “Козлодуй”

– Решение по ОВОС № 2-2/2014 г. за инвестиционно предложение „Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци (РАО) с голям коефициент на намаляване на обема (ГКНО) в АЕЦ „Козлодуй“

  •    Извеждане от експлоатация на блокове от 1 до  4 на АЕЦ “Козлодуй”

– Нотификация от Министерство на околната среда и водите на Република България до Румъния (на  английски език)
– Отговор на Министерство на околната среда и горите на Румъния

 Писмо от Министерство на околната среда и водите на Р България до Р Румъния за осигуряване на обществен достъп  на доклада за ОВОС (на английски език)

– Решение по ОВОС № 8-6/2013 г. за  инвестиционно предложение „Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”

  • Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък “Мишка” и участък “Кама”, в района на област Русе

– Нотификация от Министерство на околната среда и водите на Р България   до Р Румъния за инвестиционно предложение “Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък “Мишка” (км 462.0 до км 459.0) в района на с. Бабово, обл. Русе

– Нотификация от Министерство на околната среда и водите на Р България   до Р Румъния за инвестиционно предложение “Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък “Кама” (км 512.0 до км 508.0) в района на с. Пиргово, обл. Русе

– Отговор на Р Румъния

Решение по ОВОС № 6-4/2013 г.  за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив на пясък и чакъл от речни наносни наслаги в леглото на р. Дунав, участък „Кама” (510,5 до км 508,0) в района на с. Пиргово, община Иваново, област Русе”

Решение № 62-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестицонно предложение „Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък „Мишка”(км 462.0 до км 459,4 км) в района на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе”

  • Процедура по ОВОС за инвестиционно предложение “Енергиен проект Ломски лигнити, Община Лом и Община Брусарци, Област Монтана”

– Нотификация от Министерство на околната среда и водите на Република България до Румъния (на английски език)

– Придружително писмо (на английски език)

– Отговор на Министерство на околната среда и горите на Румъния

– Писмо до Румъния, с което МОСВ уведомява за издадено Решение № 2-П/2014 г.  за прекратяване на процедурата по ОВОС за ИП “„Енергиен проект Ломски лигнити“ за добив на лигнитни въглища в находище „Момин проход“, участък „МБ-1-Лом“ в землищата на гр. Лом, кв. Момин брод, с. Сталийска махала, с. Трайково, с. Орсоя, община Лом и с. Василови, община Брусарци“