Категории
Превантивна дейност

Процедура по Стратегическа екологична оценкана Проект за план за "Дългосрочно управление на високорадиоактивни дълготрайни отпадъци"

На основание чл. 35, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

 

С Ъ О Б Щ А В А

                                                                                                         (07.05.2020 г.)

 

Във връзка с провеждана процедура по Стратегическа екологична оценка (СЕО) в Кралство Белгия и получена по електронна поща нотификация за Проект на план за "Дългосрочно управление на високорадиоактивни дълготрайни отпадъци".

Становищата могат да се представят на адреса на МОСВ (бул. „Кн. Мария Луиза“ 22, гр. София п.к. 1000) или по електронна поща edno_gishe@moew.government.bg.

Краен срок за изразяване на становища - 08.06.2020 г.

Отговор на Министерството на околната среда и водитв на Р България