Категории
Превантивна дейност

Проект на СПУП: ПУП -ПРЗ на територията и ПП на оперативната акватория, зоната за маневриране и зоната за подхождане за обект „Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, гр. Бяла“

Днес, 25.02.2021 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Специализиран подробен устройствен план (СПУП): Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване ПРЗ) на територията и Парцеларен план (ПП) на оперативната акватория, зоната за маневриране и зоната за подхождане за обект „Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, гр. Бяла“ с възложител община Бяла.