Категории
Превантивна дейност

Изменения на Приложение XVII (Ограничаване)

REACH предвижда процедура по ограничаване, която да регулира производството, пускането на пазара и употребата на вещества, които представляват неприемлив риск за човешкото здраве и/или околната среда. Ограниченията могат да варират от цялостна забрана до забрана за предоставяне на масовия потребител и да бъдат прилагани към всяко вещество, включително и за тези, за които не се изисква регистрация. Тази част от REACH е “наследена” от разпоредбите на Директива 76/769/ЕЕC относно ограниченията за пускане на пазара и употреба на определени опасни химични вещества и препарати.

Документи