Категории
Превантивна дейност

Ръководства/Насоки

Документи относно прилагане на надзора на пазара на национално ниво:  https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation_en

Насоки за икономическите оператори и органите за надзор на пазара във връзка с практическото прилагане на член 4 от Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на продуктите: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46171

Добри практики за надзор на пазара 2017: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/23041

Уебсайт на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en