Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС-2012 Г.

03 ноември 2016 | 03:30  • Съобщение за издадено Решение №49-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение за „Реконструкция на Път ІІІ-293 „Александрия-Коритен-Северняк-граница с Р Румъния” и реконструкция на линейни мрежи за участък от км 44+442 до км 45+685.08” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/18.10.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 48-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия” с възложител Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /19.09.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 255/13.09.2012 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение № 2 - ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на инсталация за пирометалургично производство (ИПП) на анодна мед” с възложител „Аурубис България” АД/14.09.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №47-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Допълнителни реконструкции на линейни мрежи на други ведомства във връзка с реализацията на АМ „Марица” от км 5+000 до км 71+011,31” с възложител Агенция "Пътна инфраструктура"/14.08.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 46-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Повишаване на топлинната мощност на реакторните установки на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй до 104 % спрямо проектната мощност на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй”/25.07.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 45-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Разширение на метро София - от бул. „Андрей Сахаров“ (след МС 13) в ж.к. „Младост I“ до МС 16 („Бизнес парк София“) в ж.к. „Младост IV” с възложител „Метрополитен” ЕАД /18.07.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 44-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на ПСОВ „Шилигарника” в ски-зона с център гр. Банско, община Банско” с възложител „Юлен” АД /11.07.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 43-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изместване на трасето на път II-66 „Чирпан – Стара Загора” и на съществуващ надлез над АМ „Марица” при km 5+028 по километража на автомагистралата” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/11.07.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 42-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изместване на шест участъка от Лот 2 на АМ „Струма” „Дупница – Благоевград”от км 322+000 до км 359+000” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/28.06.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 41-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на когенерационен модул на „Топлофикация Шумен” ЕАД”/25.06.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 40-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един парен котел с работно гориво – въглища и монтиране на нов парен котел с работно гориво природен газ“, в имот № 000206, землището на с. Тополи, община Варна” с възложител „Екарисаж-Варна“ ЕООД /05.06.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 39-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Техническа помощ за развитие на железопътен възел София” с възложител ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” /04.06.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 38-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на сепарираща инсталация в Регионален център за третиране на отпадъците (РЦТО) в регион Плевен - за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци" с възложител Община Плевен /22.05.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 37-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение "Изменение на инвестиционно намерение за "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", включваща Регионално депо за отпадъци - Стожер и две претоварни станции за отпадъци - Тервел и Балчик"  с възложител Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Управление на отпадъците в регион Добрич" /19.05.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 36-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на линейни елементи на техническата инфраструктура на "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа" - първи етап /клетка 1/ в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, Община Тунджа, Област Ямбол" с възложител Община Ямбол /19.05.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 35-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение "Изменения на външната техническа инфраструктура на "Регионална система за управление на отпадъците на регион Борово/Бяла", община Бяла, Борово, Две могили и Ценово, област Русе, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново и община Опака, област Търговище с възложител "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Янтра-Лом 2008" /16.05.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 34-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение "Разширение на производство на гранули от полиметилметакрилат" на "Панхим" ООД, гр. Стара Загора /16.05.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 33-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на завод за производство на блокове от аериран автоклавиран бетон /ААБ/" с възложител  ТЕЦ "Бобовдол" ЕАД /16.05.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 32-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на складово стопанство за съхранение на сярна киселина" на "Агрополихим" АД, гр. Девня /16.05.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 31-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на инсталацията за дестилация на нефт от 80 650 т/год до 160 000 т/год., увеличаване капацитета на инсталацията за сяроочистка на газьолови фракции от 115 000 т/год. до 220 000 т/год. и изграждане на нов резервоарен парк в землището на с. Белозем" с възложител "ИНСА ОЙЛ" ООД, гр. Раковски /14.05.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 30-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение "Изменение на инвестиционно предложение "Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общини Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево" с възложител СНЦ "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора"  /11.05.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 29-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение "Реконструкция и рехабилитация на път РVN 2122, /ІІІ-304, Бацова махала - Новачене/, Санадиново-Граница общ. (Никопол-Белене), Петокладенци-Граница общ. (Белене-Левски), - Стежерово /ІІІ-3002/, от км 0+000 до км 12+360", в землищата на с. Санадиново, община Никопол и с. Петокладени, община Белене с възложител "Регионално сдружение за управление на отпадъците - ЧИСТИ ДУНАВСКИ ОБЩИНИ" - гр. Никопол /11.05.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 28-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Хигиенно-битови помещения и котелно в завод за пакетиране на захар и складово-търговска дейност” на „Захар” ЕАД, гр. Горна Оряховица/26.04.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 27-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за хлоралкална електролиза в УПИ ІІІ, кв. 333 по кадастралната карта на гр. Ямбол” с възложител „КОНТИНВЕСТ” ООД, гр. София/20.04.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 26-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на комуникации на други ведомства за реализиране на втория етап от АМ „Хемус”, участък „Белокопитово -Каспичан” от км 342+200 до км 350 +000” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/17.04.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 25-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Промяна в инвестиционно предложение за „Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци-Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда в землището на с. Баня, община Разлог” с възложител община Разлог /17.04.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 24-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на централа на биомаса-1 MW в ПИ № 46663.52.591 с площ 1314 кв.м. и фотоволтаичен парк с мощност до 600 kW в ПИ № 46663.52.592 с площ 14284 кв.м. в м. „Добърджана”, землище на гр. Малко Търново” с възложител „СОЛАР ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД /17.04.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 23-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Възстановяване и доизграждане на съществуващ рибарник за интензивно риборазвъждане в ПК №№ 130048, 130049, 130170, 130171 и 130173 в землището на с. Кривня ЕКАТТЕ 39832, община Ветово” с възложители Александър Душков Несторов, Камен Душков Несторов, Запрян Атанасов Мирчев и Донка Маринова Стойкова /05.04.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 22-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен-ІІ етап” с възложител община Шумен /03.04.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 21-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Въвеждане на нова производствена линия на „Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови Пазар” с възложител „Ново стъкло” ЕАД/03.04.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 20-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на ПСОВ „Бъндеришка поляна” в ски-зона с център гр. Банско, община Банско” с възложител „Юлен” АД /02.04.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 19-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс „Узана” и „Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс „Узана” с възложител община Габрово /02.04.2012 г./

 

  • Съобшение за Решение № 159/12.06.2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 18-ПР/ 2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ветроенергиен парк „Зелена енергия-Сакар”, състоящ се от 76 вятърни генератора с мощност от 2,5 до 3 MW или обща номинална общност 210 MW и прилежащата им инфраструктура в землищата на гр. Тополовград, с. Българска поляна, с. Сакарци, с. Планиново, с. Хлябово, с. Дервишка могила, с. Костур, с. Лисово, с. Дрипчево и с. Черепово” с възложител „Тера Бългериа 1” ЕООД/12.06.2012 г.

 

  • Съобщение за издадено Решение № 18-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ветроенергиен парк „Зелена енергия-Сакар”, състоящ се от 76 вятърни генератора с мощност от 2,5 до 3 MW или обща номинална общност 210 MW и прилежащата им инфраструктура в землищата на гр. Тополовград, с. Българска поляна, с. Сакарци, с. Планиново, с. Хлябово, с. Дервишка могила, с. Костур с възложител „Тера Бългерия 1” ЕООД /02.04.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 17-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Усвояване на допълнителни терени към въздушните откоси на хвостови стени „Сулуджа дере” и „Ай дере”, разположени между коти 680 и 690 на хвостохранилище „Бенконски 2-ІІ-ри етап” с възложител „Елаците Мед” АД/27.03.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 16-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Промяна в инвестиционно предложение „Изграждане на регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) с регионално депо за битови отпадъци на територията на община Луковит, включващо общините Луковит, Ябланица, и Тетевен-област Ловеч, община Червен бряг-област Плевен и община Роман, област Враца” с възложител „Регионално сдружение за управление на отпадъците-регион Луковит /27.03.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 15-ПР/2012 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на пет вилни сгради за собствени нужди в имот № 62459.71.17, местност “Чучуриката-Бакъра”, землище с. Резово, община Царево” с възложители Петър Николов Лефтеров, гр. Бургас и съсобственици/27.03.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 14-ПР/2012 г.  за инвестиционно предложение „Промяна на типа на втора пещ за производство на домакинско стъкло от регенеративен тип пещ на пещ с кислородно горене и увеличаване на капацитета и от 200 т/ден на 220 т/ден на „Тракия Глас България” ЕАД” /13.03.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 13-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Промяна в местоположението за изграждане на претоварната станция на община Гурково, част от инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" /09.03.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 12-ПР/2012 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за 1500 екв. жители за село Селци, разположена в имот № 000185 от землището на с.Селци, Община Садово”  /29.02.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 11-ПР/2012 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на нов производствен корпус на „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД"/29.02.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 10 - ПР/2012 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на съпътстващи съоръжения към „Универсален стан за валцоване на ленти и фолио” и „VІ –та линия за непрекъснато леене” на „Алкомет” АД, гр. Шумен /28.02.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 9- ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на технологичен възел за анаеробно разграждане на инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци на площадка „Хан Богров” /28.02.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 8 - ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващите електропроводи ВЛ 110 kV и 20 kV, захранващи подстанция Любимец и тягова подстанция Свиленград” и „Реконструкция на 23 пресичания на съществуващи въздушни електропроводни линии 20 kV и 110 kV в землището на с. Скобелево, с. Сталево, с. Ябълково, с. Крум, гр. Димитровград и с. Черногорово, община Димитровград, област Хасково”, свързани с обект „Електрификация на ж. п. линия Пловдив – Свиленград и модернизация на коридори ІV и ІХ” /28.02.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 7-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Кръгово кръстовище и пътна връзка под АМ „Хемус” при километър 0+832, землище на кв. Враждебна, район Кремиковци - Столична община” /23.02.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 6 - ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на комуникации на други ведомства (съпътстваща инфраструктура) – пресичания на електропроводи, водопроводи, тръбопроводи, ТТ кабели и др.” за обект „Път Е-85 (І-5) „Кърджали – Подкова” от км 342+639,41 до км 367+427” и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368” /24.01.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 5 - ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за до 25 броя крави в имот № 126003, землище на с. Бяла река, община Първомай"/24.01.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 4 - ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на овчарник за 300-500 овце в имот № 1110011, землище на с. Езерово, община Първомай"/24.01.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 3 - ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Разширение и реконструкция на Софийски околовръстен път от км 50+560 до км 58+699 и реконструкция на съоръжения на съществуващата инфраструктура”/12.01.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 2 - ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на инсталация за пирометалургично производство (ИПП) на анодна мед” /12.01.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 1 - ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна - втори етап, находяща се в ПИ № 20, ПЗ „Клисе баир”, землище на с. Тополи и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” в УПИ ІІІ-140, кв. 49 по плана на 18-ти подрайон и тласкател”/12.01.2012 г./