Категории
Превантивна дейност

Архив: обществен достъп до доклади по ОВОС 2016 -2017 г.

2017 г.

  • Доклад за ОВОС, приложения към доклада за ОВОС, задание, нетехническо резюме и доклад за оценка степента на въздействие с приложения за инвестиционно предложение "Изграждане на нова въздушна електропроводна линия ВЛ 400 400 KV от п/ст Варна до п/ст Бургас" с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД /01.09.2017 г./

2016 г.