Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС-2010 Г.

03 ноември 2016 | 02:30
  • Съобщение за издадено Решение №46-ПР/2010 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма  в ПИ с идентификатор 03366.180.36 по кадастралната карта на м. „Трояне” в землището на гр. Белене, община Белене” с възложител ЕТ „Братя Николови – Христо Николов”23.12.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №45-ПР/2010 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на нискоетажни вилни сгради за сезонно ползване и лични нужди в собствен поземлен имот №1094.502.92, м. „Гробища”, в землището на с. Варвара, община Царево, област Бургас” с възложители Бончо Симеонов Ников и Димчо Стефанов Георгиев/23.12.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №44-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на претоварна станция за битови отпадъци в местност „Момчил”, ПИ 02508.544.618, гр. Балчик, община Балчик, обслужваща общините Балчик, Каварна и Шабла като част от Регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич и промяна във водоснабдяването на депото в с. Стожер” с възложители  СНЦ „Управление на отпадъците – регион Добрич” и община Балчик/13.12.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №43-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на „Питейно водоснабдяване ІІ етап – язовир „Индже войвода” с възложител „Хидрострой – Бургас” АД /08.12.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №42-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Продължаване на експлоатацията на находище за варовици „Кунино”, землище на с. Кунино, община Роман, област Враца” с възложител „БИВАР” АД/07.12.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №41-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за течен амоняк с капацитет 10 000 тона на площадката на „Агрополихим” АД, гр. Девня” с възложител "Агрополихим" АД/30.11.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №40-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Разширение на производствения капацитет на инсталация за интензивно отглеждане на птици в имоти № 001139 и № 135218, м. „Корията”, землище на с. Мало Конаре, ЕКАТТЕ 46749, община Пазарджик, област Пазарджик” с възложител „ИЛМА-ИЛ” ООД/01.11.2010 г./

 

  • Съобщения за издадено Решение №39-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Частично изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Белене” с  възложител община Белене/25.10.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №38-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Интегриран проект за подобряване на водния цикъл на гр. Варна – подобект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ „Варна” – втори етап” с възложител община Варна/14.10.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №37-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиставателно съоръжение за замърсени води от дейността на рудник „Елаците Мед” АД” с възложител „Елаците Мед” АД /13.10.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №36-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Модернизация на трансевропейската пътна мрежа в България: Позиция ІІ – железопътната линия София – Перник – Радомир” с възложител ДП "НКЖИ" /11.10.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №35-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация към стопанския двор на регионална система за третиране на битови отпадъци от общините Габрово и Трявна” с възложител община Габрово/30.09.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №34-ПР/2010 г. за издадено Решение №34-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Софийски околовръстен път от км 59+400 до км 6+310 – разширение и реконструкция и изместване на съоръжения на съществуващата инфраструктура" с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/27.09.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №33-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ седалков лифт 4 FIX от м. „Бъндеришка поляна” до м. „Коларски път” с нов седалков лифт 6 CDL, зона Бъндерица, ски-зона с център Банско” с възложител „Юлен” АД/15.09.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №32-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на нискоетажни вилни сгради за сезонно ползване и лични нужди в собствен поземлен имот №1094.502.91, м. „Гробище”, в землището на с. Варвара, община Царево, област Бургас” с възложители Г. И. Спиридонова и съсобственици/30.08.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №31-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващи два влека тип „паничка” и тип „котва” с четириседалков лифт тип „Купелбар” - 4 CLD, в местността „Платото” - ски-зона с център гр. Банско” с възложител „ЮЛЕН” АД/25.08.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №30-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на концентрационно-вакуумна инсталация /КВИ/ в атмосферно-вакуумна дестилация /АВД/ с капацитет 300 000 т/год и оборудване на товароразтоварище” в землището на с. Търнене и с. Дисевица, община Плевен” с възложител „Рафинерия Плама” АД/16.08.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №29-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Промени в инвестиционно предложение за изграждане на депо за обезвреждане на битови отпадъци в имот № 045017 в местност „Мечкобиево”, община Малко Търново” с възложител община Малко Търново/27.07.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №28-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Преустройство и смяна на предназначението на съществуващи (две сгради) от общежитие за работници и профилакториум в апартаментни хотели в имот № 000606 и монтаж на модулна биологична пречиствателна станция в параметрите на съществуваща пречиствателна станция в имо„Интертрейд-3” ООДт № 000615, землище на с. Кладница, община Перник, център Селимица,ПП "Витоша”  с възложител „Интертрейд-3” ООД/27.07.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №27-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на тематичен развлекателен парк „Леденика” и „Рехабилитация и пускане в експлоатация на съществуваща седалкова въжена линия (лифт) ” от с. Згориград до м. Кравя, землището на с. Згориград, община Враца” с община Враца/27.07.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №26-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Съоръжение за плазмено изгаряне, третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци (РАО) в АЕЦ „Козлодуй” с възложител „АЕЦ” ЕАД/15.07.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №25-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ седалков лифт 4 FIX от м. „Бъндеришка поляна” до м. „Коларски път” с нов седалков лифт 6 CDL, зона Бъндерица, ски-зона с център Банско” с възложител "Юлен" АД/28.06.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №24-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на мотел с ресторант и две бунгала в ПИ №010001, землище с. Калово, община Малко Търново” с възложител  Радостина Николова, гр. Бургас/15.06.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №23-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод Комотини (Гърция) – Димитровград – Стара Загора” (Р България)” с възложител „Български Енергиен Холдинг” ЕАД/15.06.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №22-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на парогенератор (ПГ) № 3 със замяна на основното гориво от кафяви въглища на природен газ и възстановяване на работата на пламъчно-тръбен котел тип „КМ 12” и въвеждането му в авариен резерв в ТЕЦ „Република”, гр. Перник” с възложител „Топлофикация – Перник” ЕАД/10.06.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №21-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на три нискоетажни вилни сгради в поземлени имоти № 10094.502.25 и № 10094.502.32, м. „Гробищата”, землище на с. Варвара, община Царево” с възложител Захарин Георгиев Захариев,гр. Бургас и съсобственици/02.06.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №20-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив (хидромелиоративни съоръжения) и смяна на формировката със смяна на подпорната конструкция, в комасиран лозов масив № 089004, в местност „Чаллъка” и № 082003, местност „Корията”, от землището на с. Православен, община Първомай”  с възложител „Винзавод” АД/10.05.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №19-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив (хидромелиоративни съоръжения), ЕКАТТЕ 58089, местност “Корията”, имоти № 087013 и № 082002, землище на с. Православен, община Първомай” с възложител Здравко Николов Канев - ЗП, гр. Асеновград/10.05.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №18-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р.Дунав, участък „Мишка” (км 462.0 – км 459.4) в района на с. Бабово, община Сливо поле” и участък „Кама” (км 512.0 – км 508.0) в района на с. Пиргово, община Иваново” с възложител „Кариери за чакъл и пясък - България” ЕАД/10.05.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №17-ПР/2010 г. за инвестициионно предложение „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Южна дъга” от км 42+600 (пътен възел „Младост”) до км 44+720 и изместване на съоръжения на съществуващата инфраструктура” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/10.05.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №16-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на довеждащ водопровод от общински сондаж, намиращ се до баластриера „Венец” и изграждане на модулна ПСОВ за формираните битови отпадъчни води на баластриера „Венец" с възложител „Андела” АД/07.04.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №15-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Въвеждане на инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък” на площадката на „Идеал Стандарт – Видима” АД, с. Градница, общ. Севлиево, област Габрово” с възложител „Идеал Стандарт – Видима” АД/26.03.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №14-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък” към „Идеал Стандарт – Видима” АД, гр. Севлиево, област Габрово" с възложител „Идеал Стандарт – Видима” АД/26.03.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №13-ПР/2010 г.  за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив – Първи етап – ЛОТ 1:  Изграждане на равнинен участък София – Елин Пелин и изграждане на пътни надлези“ с възложител ДП "НКЖИ"/24.03.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №12-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив – Първи етап – ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък Септември – Пловдив и изграждане на пътни надлези” с възложител ДП "НКЖИ"/24.03.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №11-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение Разширение на резервоарния парк към терминал за нефтопродукти на „ИНСА ОЙЛ” ООД, с. Белозем, община Раковски, област Пловдив” с възложител „ИНСА ОЙЛ” ООД/22.03.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №10-ПР/2010 г. за инвестционно предложение „Изграждане на обходен път на гр. Враца от км 141+300 (0+000) до км 147+600 (6+816.6), включително реконструкция на засегнатата техническа инфраструктура” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” /22.03.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №9-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Варна - Русе” с възложител ДП "НКЖИ"/22.03.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №8-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за 100 бр. телета в имот №077050, местност „Циганите 215”, землище на с. Бяла река, община Първомай” с възложител Баню Щерев Банев/17.03.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №7-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на външна инфраструктурна връзка за напояване и изграждане на външна връзка за ел. захранване, свързваща подстанция „Хоризонт” и  ваканционно развлекателен голф комплекс в имот № 024242, м. „Хижата”, землище на гр. Каблешково, Община Поморие” с възложител „Кабланд” ООД/12.03.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №6-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на канализационна мрежа за битово отпадни води и пречиствателна станция в село Бръшлян, община Малко Търново” с възложител община Малко Търново/26.02.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №5-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Подобряване, обновяване и модернизиране на хотелски комплекс „Кирека” в ПИ №070193 от землището на с Каспичан, идентичен с ПИ 00193 от землището на с.Калугерица, община Каспичан“ с възложител „Стройкоинвест” АД/16.02.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №4-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващи ел.проводи ВЛ 20 кV, ВЛ 110 кV, ВЛ 220 кV и ВЛ 400 кV в участъци, намиращи се в близост до трасето на новата ж.п. линия”, част от проекта „Електрификация и модернизация на ж. п. линия Пловдив - Свиленград и модернизация на коридори ІV и ІХ, фаза 1: Крумово- Първомай” с възложетл ДП "НКЖИ" /11.02.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №3-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Добив на природен газ от находище „Калиакра” и изграждане на газопроводна връзка между сондаж „Калиакра-2” и платформата на находище „Галата" с възложител „Мелроуз Рисорсиз” ООД /10.02.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №2-ПР/2010 г. за инвестционно предложение „Изграждане на алтернативен път Девин- Фотиново, участък- местност Лесичево- разклон с.Нова махала от км 0+000 до км 8+568: с възложители община Девин и община Батак/21.01.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №1-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Извършване на основен ремонт и реконструкция на съществуващ почивен дом в землището на гр.Лясковец” с възложител ЕТ „СТЕФМАРК- Стефан Марков”/12.01.2010 г./