Категории
Превантивна дейност

Превантивна дейност / Решения по ЕО за 2011 г.

24 юли 2018 | 12:59
  • Съобщение за Решение № ЕО-6/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на р. Дунав при Видин - Калафат - пресичания на електропреносната и електроразпределителната мрежи с трасето на прилежаща инфраструктура на българския бряг", с възложител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /21.12.2011 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-5/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план-Парцеларен план  за подземно и надземно (в участъка над реката) трасе на кабелен електропровод, за връзка на соларен парк в ПИ № 210005, землище на с. Срем, Община Тополовград, Област Хасково и соларен парк в ПИ № 89003, землище на с. Гранитово, Община Елхово, Област Ямбол, с възложител "СОСИЕТЕ ЕНДЮСТРИЕЛ ДЬО Л-АТЛАНТИК" ЕАД /09.12.2011 г./
  •  Съобщение за Решение № ЕО-4/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Националния план за инвестиции 2013-2020 г., с възложител Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /23.11.2011 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-3/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - изменение на Плана за регулация и застрояване за УПИ І, ІІ и ІІІ-3 стари, находящи се в кв. 2 на курортно-туристическо ядро "Язовира", курортен комплекс "Пампорово", Община Смолян, с възложител Николай Михайлов Граматиков /14.09.2011 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-2/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - План за улична регулация и обекти на публичната собственост на местностите "Бельова черква" и "Орехите", землище на гр. Самоков, с възложител Община Самоков /04.04.2011 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-1/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменението на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г., с възложител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /10.02.2011 г./