Категории
Превантивна дейност

Превантивна дейност / Решения по ЕО за 2012 г.

24 юли 2018 | 13:00
  • Съобщение за Решение № ЕО-13/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Преходен национален план за Големите горивни инсталации, с възложители Министерство на околната среда и водите и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /15.12.2012 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-12/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор на Република България до 2020 г. /15.12.2012 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-11/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионален генерален план за ВиК на обособената територия на "ВиК" ООД - гр. Перник, с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството /14.12.2012 г./
  • Съобщение за Решение № 301/19.11.2012 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-9/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменението на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г., с възложител Министерство на околната среда и водите, дирекция "Кохезионна политика за околна среда" /19.11.2012 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-10/2012 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Път ІІ-81 Обход на гр. Берковица от км 72+685.15 до км 77+537.92=км 79+900, засягащ землищата на с. Бързия, гр. Берковица и с. Мездрея, община Берковица” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/16.11.2012 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-9/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменението на Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г., с възложител Министерство на околната среда и водите, дирекция "Кохезионна политика за околна среда" /11.10.2012 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-8/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за второто изменение на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г., с възложител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /14.08.2012 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-7/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Трети национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г., с възложител МОСВ, дирекция "Политика по изменение на климата"/11.05.2012 г.
  • Съобщение за Решение № ЕО-6/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменението на Общия устройствен план на Община Приморско, с възложител МРРБ / 26.03.2012 г.
  • Съобщение за Решение № ЕО-5/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за измененията на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., с възложител дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към МИЕТ /17.02.2012 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-4/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на измененията на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., с възложител Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" към МРРБ /13.02.2012 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-3/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) около АЕЦ "Козлодуй", с възложител "АЕЦ Козлодуй" ЕАД /08.02.2012 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-2/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект "Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви учебен полигон "Ново село" /17.01.2012 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-1/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ № 285 в землището на с. Трояново за изграждане на претоварен пункт по направление жп гара "Трояново 1" - "ТЕЦ 1" и Подробен устройствен план - Парцеларен и Трасировъчен план (ПУП-ПТП) на жп линия от претоварен пункт до жп гара "Трояново 1" /12.01.2012 г./