Категории
Превантивна дейност

Превантивна дейност / Решения по ЕО за 2014 г.

24 юли 2018 | 13:07
  • Съобщение за Решение № ЕО-17/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Република България (НПДУУЗБОРБ) 2007-2013 г. - актуализация за програмен период 2014-2020 г. /10.12.22014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-16/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението на Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. (ноември, 2014 г.), с възложител Главна дирекция "Оперативна програма Околна среда" на Министерство на околната среда и водите /28.11.2014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-15/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на Генералния план за развитие на пристанище Бургас, в частта му за терминал "Росенец" - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория с възложител "Лукойл Нефтохим Бургас" АД /17.10.2014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-14/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водостнабдяване и канализация на обособената територия на "Бяла" ЕООД - Севлиево (РГП за ВиК Севлиево) /12.09.2014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-13/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план-Парцеларен план за териториите на землището на гр. Симеоновград, община Симеоновград, ЕКАТТЕ 47278, във връзка с реконструкцията на съществуващи въздушни електропроводни линии 20 kV "Житен клас", "Марица" и "Пясъчни кариери" при пресичането им с проектното трасе на жп линия "Димитровград-Свиленград", фаза 4.1: Димитровград-Харманли, участък 2А от км 253+650 до км 254+240 и участък 3.2 от км 255+560 до км 259+400, с възложител Държавно предприятие "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /08.09.2014 г./
  • Съобщение за Решение № 80/16.04.2014 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕО-12/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на Общия устройствен план на Столична община - част „Комуникационно-транспортна система - схема за масов градски релсов транспорт" за „Трети метродиаметър“ на Софийски метрополитен, с възложител Столична община /17.04.2015 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-12/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на Общия устройствен план на Столична община - част "Комуникационно-транспортна система - схема за масов градски релсов транспорт" за "Трети метродиаметър" на Софийски метрополитен, с възложител Столична община /04.09.2014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-11/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване на Курортен комплекс "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна, с възложители Община Варна и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД /13.08.2014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-10/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП)за обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград“, фаза 4.2 : Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград, част Електрическа-пресичания, участък 5: Харманли от км 26+000 до км 271+000, подобект 3: Пресичания 110 Kv- „Пресичане на ВЛ 2х110 kV „Пясъчево-Малево“ при км 266+002 (съществуваш км 266+132“) с възложител Државно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“/29.07.2014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-9/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020 г., с възложител Министерство на образованието и науката /11.06.2014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-8/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., с възложител Министерство на земеделието и храните, Дирекция „Развитие на селските райони“  /09.06.2014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-7/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: Път ІІІ-623 "Бобов дол-Жедна" - Аварийно възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560 по ново трасе (усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+550), с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /12.05.2014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-6/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението на Общия устройствен план на Община Царево, с възложител Министерство на регионалното развитие /01.04.2014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-5/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на актуализацията на Местната стратегия за развитие (МСР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Български черноморски сговор: Бяла - Долни чифлик - Аврен" с възложител Местна инициативна рибарска група „Български черноморски сговор: Бяла -Долни чифлик - Аврен", Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /24.03.2014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-4/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП), за подобект „Удвояване на газопровода между км 58+524-км 58+842.54“ към обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра“, с възложител „БУРГАРТРАНСГАЗ” ЕАД/12.03.2014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-3/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устрйствен план (ПУП) - план за регулация и застояване  (ПРЗ) и ПУП - парцеларен план (ПП) за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539, по КК на гр. Созопол - разширение и реконструкция на рибарско пристанище гр. Созопол, с възложител община Созопол/07.02.2014г./
  • Съобщение за Решение № 13/03.02.2014 г. за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № ЕО-51/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД - Хасково, с възложител Министерството на регионалното развитие/05.02.2014г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-2/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП), за „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград”, фаза 4.2 Реконструкция и електрификация на железопътна отсечка Харманли-Свиленград, част: Електрически пресичания, участък 4: Междугарие Харманли-Любимец от км 271+000 до км 285+150, подобект 02: Пресичания и преустройства 20 kV и 1 kV – пресичания на км, км 266+5888; 266+758; 266+780; 266+800; 266+822; 266+846 и 266 +288 (ново трасе), 267+335, 267+796; 267+819; 267+889; 268+052 нов (268+048 съществуващ), 268+708 (по ново трасе), 269+043 и км. 269+062 (по ново трасе) и 269+266 (по ново трасе), 269+614, 270+411 (нов км. 270+436) (по ново трасе) и км 270+960 (по старо трасе); при км 270+523 (нов км 270+464) (по ново трасе); при км 270+945 (по старо трасе), с възложител Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” /07.01.2014 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-1/2014 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за периода 2014-2020 г., с възложител Министерство на икономиката и енергетиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност/07.01.2014 г./